Welkom op de webshop van Meubelen Ronny Hendrickx
Betaal veilig via bancontact.
Levering Antwerpen €35 - Buiten Antwerpen op aanvraag

Meubelen Ronny Hendrickx

Dat is pas thuiskomen

Verkoopsvoorwaarden

Art 1.

Deze overeenkomst is van toepassing op alle produkten die tot het normaal assortiment van Meubelen Ronny Hendrickx bvba behoren. Deze worden hierna “meubelen” genoemd.

Art. 2

De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospektussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onbelangrijke wijzigingen inzake constructie, maten, kleur en design door de fabrikant aangebracht.

Art. 3

Indien de overeenkomst werd gesloten buiten de voornaamste vestigingszetel van de verkoper, buiten zijn bijhuizen of buiten de agentschappen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister, of buiten de lokalen gebruikt voor een handelsbeurs kan de koper per aangetekende brief, door de post gedateerd binnen de 7 dagen na de ondertekening, dit contract verbreken zonder schadevergoeding. Indien een voorschot werd betaald, moet dit volledig worden terugbetaald binnen de 30 dagen na de betaling ervan. Deze bedenktijd geldt niet indien de verkoop op uitnodiging van de koper gebeurde bij hem thuis of op de overeengekomen leveringsplaats. Na deze 7 dagen bedenktijd is de koper bij het verbreken van het contract een schadevergoeding verschuldigd van 35 % van de koopprijs en zal hij in geen geval het voorschot terug kunnen vorderen.

Art. 4

De op de keerzijde vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of – plaats en/of omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Art. 5

De leveringsdatum of –termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen precieze leveringsdatum of –termijn werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de uiterste leveringsdatum, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan heeft de benadeelde partij de keuze om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, per aangetekende brief:

ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen;

ofwel haar onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden te verklaren.

In beide gevallen heeft zij dan tevens recht op vergoeding van de geleden schade. Wordt de overeenkomst verbroken door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden voort te verkopen.

Art. 6

Artikel 5 is evenwel niet van toepassing ingeval de uiterste leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt.

Art. 7

Ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Art. 8

De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij speciale afwijkingen heeft gevraagd.

Art. 9

De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.

Art. 10

De verkoper waarborgt dat de meubelen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in deze overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout,tekstiel, vezelstoffen en leder. Alsook het “werken” van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Art. 11

Betreft het een ernstig gebrek, dan heeft de koper de keuze tussen vervanging,herstelling of terugbetaling van een aan de tekortkoming evenredig deel van de prijs.

Betreft het daarintegen een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de verkoper zich beperken tot een herstelling, op voorwaarde dat deze de normale bruikbaarheid en de (esthetische) waarde van de meubelen niet schaadt.

Indien de koper de vervanging kiest, moet hij de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot.

Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek mede veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.

Art. 12

Gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de koper of een door hem aangeduide persoon aanwezig is bij de levering. Indien de koper of een door hem aangeduide persoon niet aanwezig is bij de levering of indien de meubelen moeten worden uitgepakt of gemonteerd door de koper zelf, dan moet deze zijn eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan Meubelen Ronny Hendrickx bvba en dit binnen de 2 werkdagen na de levering; in dit geval houdt de ondertekening van een leveringsbon of een gelijkaardig document geenszins de aanvaarding in van enig gebrek, ook niet indien op de bon deze aanvaarding bedongen is.

Art. 13

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik dat de goederen volledig betaald zijn. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven zij eigendom van Meubelen Ronny Hendrickx bvba. De goederen reizen op risico van de koper.

Art. 14

De betaling van de geleverde meubelen geschiedt ten laatste contant bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon.

Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 2% per maand met als minimum de wettelijke intresten.

Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op de aankoopprijs, met een minimum van 50 euro , dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.

Art. 15

Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Meubelen Ronny Hendrickx

Dat is pas thuiskomen

Winkel Showroom

Korte Dijkstraat 21
2060 Antwerpen

Afhalingen Magazijn

Starrenhoflaan 3
2950 Kapellen

Klantenservice

Vragen?

@

Meubelen Hendrickx bvba - BE 0417.388.624